Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Blogroll’ Category

 

 

 

 

އެމެރިކާގައި އަންހެނުން އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުން ނެރެލެވުނުގޮތް

 

 

 

18 ވަނަ ޤަރުނުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ހުޅަނގުގެ ޢާއިލާތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ހުޅަނގުން މި ބަދަލަށް އަންހެނުން މިނިވަން ކުރުމުގެ ހަރަކާތޭ ކިޔުނަސް ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު ފެނި ހާމަވެގެންދަނީ މީގެ އިދިކޮޅެވެ.

 

 

18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރިން އެމެރިކާއަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރި ޤައުމެކެވެ. އަދި އެޤައުމުގެ 90% މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އަމިއްލަ ދަނޑުތަކުގައެވެ. ކޮންމެ ގެއެއްގެ މީހުންވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ އަމިއްލަޔަށް ފުދިގެންނެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާއެއްޗެއް އެމީހުންގެ ގެތަކުން ލިބެއެވެ. ގޭގައި އުފެއްދެން ނެތް ތަކެތި އެމީހުން ގަނެ އުޅުނީ އެތާނގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގާތުންނެވެ. ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެންތަކެތި ގަނެ އުޅެނީ ފިހާރަތަކުންނެވެ. ގޭގެ ފިރިހެންވެރިން ދަނޑުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓައެވެ. އަދި އަންހެންވެރިން ގޭގެ ކަންތައްތަކުގައި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 

 

އިންޑަސްޓްރިލް ރިވޮލިއުޝަން ( ސިނާޢީ އިންޤިލާބް )

 

18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާގައި އޮތް މި ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށިއެވެ. 1807 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި  ފްރާންސާއި ދެމެދު ފެށުނު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖެފަރސަން އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ހުރިހާ ވިޔަފާއިއެއް ހުއްޓާލުމަށް ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ޔޫރަޕްގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެށް އެމެރިކާގައި ނުވިއްކުމަށާއި އަދި އެމެރިކާގައި އެ ތަކެތި އުފައްދަން ޖެހޭނެކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ. ޔޫރަޕުން އެމެރިކާއަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އިމްޕޯރޓްކުރި އެއް މުދަލަކީ ފޮތްޗެވެ. އެހެން ކަމުން ޔޫރަޕްގެ ފޮތި އިމްޕޯރޓް ކުރުން ހުއްޓުމާއެކު އެމެރިކާގެ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިން މިސްރާބު ޖެހީ އެމެރިކާގައި ވަރުގަދަ ފޮތީގެ ސިނާޢަތެއް އުފެއްދުމަށެވެ.

 

 

1814 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަންގެ  ފްރެންސިސް ކޮބެޓް ލޯވެލް ކިޔާމީހަކު ޒަމާނީ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ އުފެއްދިއެވެ. އަދި އެ ތާނގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް އިހުނަށްވުރެ އަވަސް އަވަހަހް ނިންމަންޖެހުނެވެ. ގެ ތަކުގައި އަތުން ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު އުފެއްދުނަސް ފެކްޓްރީ އެއްގެ ތެރޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި  އަވަހަށް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ތަކެތި އުފައްދައި ނިންމަންޖެހުނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ލޯވެލް އަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ބަޔަކީ މަސައްކަތުމީހުންނެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި އަންހެނުން، ޚާއްސަކޮށް ދަނޑުވެިރިންގެ ކާވެނި ނުކޮށްތިބި އަންހެންދަރިން މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުން ފިރިހެނުން ގެންގުޅުމަށްވުރެ މާ ހަރަދު ކުޑައެވެ. އަދި އެ އަންހެނުންވެސް ފެކްޓްރީތަކުގެ އެކި އެކި މަޤާމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވިއެވެ.

 

 

އެހެން ނަމަވެސް ލޯވެލް އަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ އަންހެނުން ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދެކެމުންއައި މި މިޖުތަމަޢުގެ ފިކުރު ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަންހެނުންގެ މައިންބަފައިންނަށް އެ އަންހެނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓި ރަނގަޅު އަޚްލާގުގައި މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޭނާ ދިނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭނާ ދަނާލެއް (ބޯރޑިން ފެސިލިޓީ) ހެދުމަށްފަހު އެތަނުގައި ހުރިހާ އަންހެނުން ފެކްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެކީގައި އުޅެން ފެށިއެވެ.

 

 

މިޔަށްފަހު ވަރަށް ގާތްގާތުގައި އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެކްޓްރީތައް ހަދަންފެށިއެވެ. ފެކްޓްރީތަކުގެ ވެރިން ލޯވެލް ގެ ވިސްނުން ކުރިޔަށްނެރެ އޭނަޔަށް ތަބާވެ ކައިވެނި ނުކޮށް ހުސްހަށިބަޔަށް ތިބި އަންހެނުން ފެކްޓްރީތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނެރުނެވެ. 1850 ވަނަ އަހަރުވީއިރު އެމެރިކާގެ ގިނަ އުފެެއްދުންތައް އުފައްދަމުން ދިޔައީ ފެކްޓްރީ ތަކުގައެވެ. އަދި ތަކެތި އުފެއްދުން ރަށްފުށު ހިސާބުން ސިޓީތަކަށް ބަދަލުވުމުން މީހުންވެސް ސިޓީތަކަށް ބަދަލުވާން ފެށިއެވެ.

 

 

ބޮޑު މުސާރައެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މީހުންނަށް ޖެހުނީ އެބައިމީހުންގެ ގެތައްދޫކޮށް ދާށެވެ. އަންހެނުން ދަނޑުތަކުގައި މަސަކަތް ކުރިއިރު އަބަދުވެސް މަސައްކަތާއި އާއިލާ އާއި އޮންނަނީ ގުޅިފައެވެ. އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމުން، އާއިލީ ޒިއްމާ އުމުލަން ނުޖެހޭ އަދި ފިރިޔަކު ނެތް އަންހެނުން މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިޔައެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އާއިލާއާއި ދަރިން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޒިއްމާދާރު ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ހަމައެކަނި ބަޔަކަށް ތިބީ ފެކްޓްރީ މަސައްކަތަށް ނުގޮސް ގޭގައި ތިބޭ އަންނެނުން އެކަނިއެވެ.

 

 

ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކައިވެނި ނުކޮށްތިބޭ އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުން ކައިވެންޏެއް ކުރަންދެން މަސައްކަތު ދެއެވެ. އަހަރުތައް ފާއިތު ވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އާއިލީ ދިރިއުޅުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރސްއަޅާ ކަމުގައި އަންހެނުންނަށް ބެލެވެން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ އަންހެނުން ކައިވެނި ކުރުން ލަސްކުރަން ފެށިއެވެ. އަދި ބައެއް އަންހެނުން ހުސްހަށިބަޔަށް ތިބުމަށް ނިންމިއެވެ.

 

 

އެހެންނަމަވެސް ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި އަނބީން ގެތަކުގައި މަޑުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ދަރީންނަށް އެބައިމީހުންގެ ވަގުތުތަށް ޚާއްސަކުރިއެވެ. މިހާރަކު ގޭދޮށު ދަނޑުގެ މސައްކަތެއްވެސް ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގައި ތިބޭ އަނބިންނަށް ދަރިންނާއި އެކުގައި ހޭދަކުރުމަށް މާގިނަ ވަގުތު ލިބެން ފެށިއެވެ. 1900 ވަނަ އަހަރު ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރީ ކައިވެނި ކޮށްގެންތިބޭ އަންހެނުންގެ އެންމެ 5.6% މީހުންނެވެ. މި މުޖުތަމަމަޢުގައި އަންބަކު ގެއިންބޭރަށް މަސައްކަތުދާން ފަށައިފިނަމަ ބެލެވިފައި އޮތީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ގޯސްކަމުގައި ނުވަތަ އެއީ ވަރަށް ފަޤީރު ބައެއް ކަމުގައެވެ.

 

 

 

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

 

 

އެމެރިކާގައި އެންމެ ގިނައިން ކައިވެނި ކޮށްގެންތިބޭ އަންހެނުން މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނުކުންނަށްފެށީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެތެރޭ 1914 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ގިނަ ފިރިހެނުން ހަނގުރާމަޔަށް ދިޔުމުން އެމީހުން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ ވަޒީފާތައް އަދާކުރާނޭބަޔަކަށް ބޭނުންވިއެވެ. ކައިވެނި ނުކޮށްތިބި އަންހެނުންގެ އަދަދު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މާ މަދެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން މީހުންނާއި ކައިވެނި ކޮށްގެން ތިބޭއަންހެނުންނަށް ވެސް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ދަޢުވަތުދޭން ފެށިއެވެ. 1919 ވަނަ އަހަރު އައިއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ 25% މީހުންނަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި އަނބިންނެވެ. މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ފެށުމެކެވެ.

 

 

ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ގެނައި އަނެއް ބަދަލަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންހެނުން ވެއްދުމެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 13000 އަންހެން މުވައްޒަމުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެޔަށް ވެއްދުނެވެ. އޭރު ގިނަ އަންހެނުން ތިބީ އޮފީސް މަސައްކަތުގައެވެ.

 

 

ދަ ގްރޭޓް ޑިޕްރެޝަން  ( ބޮޑުވެގެންވާ ހައިހޫނުކަން )

 

 

ގްރޭޓް ޑިޕްރެޝަން އައީ 1930 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ރޭޓް 1929 ވަނަ އަހަރާއި 1932 ވަނައަހަރާއި ދެމެދު 3.2% އިން 23.6% އަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށްވެސް ވަޒީފާ ލިބުން ދަތިވެގެން ދިޔައެވެ. ބައްޕައިން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ދިޔައެވެ. ބައެއްމީހުން ވަރަށް ދަތިޙާލުގައި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތައް ދޫކޮށްފައި ވަޒީފާއެއްލިބޭތޯ ދުރު ހިސާބުތަކަށް ދިޔައެވެ. އަދި އާއިލާތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފައިސާހޯދުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލުމަށް ވަރަށްގިނަ އާއިލާތަކުގެ މަންމައިންނަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ.

 

 

80% ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބިން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާޔަށް ދިއުމަށް ނުރުހުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެދުވަސްވަރުގައި ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަޖްބޫރުވެގެން ގިނަ އަންހެނުން ވަޒީފާޔަށް ދިޔައެވެ. އެ އަންހެނުން ހޭދަކުރީ ވަރަށް ދިގު މަސައްކަތުގެ ވަގުތުތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބެނީ ވަރަށްކުޑަ މުސާރައެކެވެ. އޭރު ދޮން އަންހެނުންގެ 20% މީހުން އުޅުނީ ވަޒީފާތަކުގައެވެ.

 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުިރާމަ ފެށުނީ 1940ގެ އަހަރު ތަކުގެ ކުރީ ކޮޅުގައެވެ. ހުރިހާ ފިރިހެނުންވެސް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ނެރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން އެމެރިކާޔަށް މަސައްކަތު މީހުންނާއި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މީހުން ބޭނުން ވިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ވަޒީފާދޭމީހުން އަންހެނުން ވަޒީފާތަކަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައިވެސް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތަށް މި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސް ވަރުގައިވެސް ކައިވެނިނުކޮށް ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކޮށްގެންތިބި އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުމަށް ދަޢުވަތު ދޭންފެށިއެވެ.

 

 

އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެމެރިކާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބޭ އަނބިން ވަޒީފާޔަށް މަސައްކަތު ދިޔުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެމެރިކާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ މީޑިޔާ އާއި ސަރުކާރު ގުޅިގެން އެމެރިކާ މީހުންގެ މި ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕަގެންޑާ ކެމްޕޭނެއް ފެއްޓިއެވެ. އެމެރިކާގެ ފެޑްރަލް ސަރުކާރުން އެތާނގެ އަންހެނުންނަށް އެންގީ ހަނގުރާމައިން އެމެރިކާޔަށް ނަޞްރު ލިބޭނީ އަންހެނުން ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުމުން ކަމުގައެވެ. އެހެން ނޫނީ ނަޞްރު ނުލިބޭނޭ ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަކީ ރަގަޅު ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވިސްނައިދިނެވެ. އެމީހުންނަކީ ވަތަންދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ކަމުގެ ފިކުރު އުފެއްދިއެވެ.

 

 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންޑުކޮށްގެން 1942 ވަނަ އަހަރު މެގަޒިން ބިއުރޯއެއް އުފެއްދިއެވެ. މި ބިއުރޯއިން “މެގަޒިން ވަރ ގައިޑް” އޭ ކިޔާ ގައިޑެއް ނުކުއްމިއެވެ. މި ގައިޑް ގައި ބުނެދެނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް މެގަޒިންތަކުން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަޔަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕެގަންޑާ ފެތުރުމަށް ޕަބްލިޝްކުރާނޭ ވާހަކަ ތަކުގެ ތީމް ތަކެވެ. 1943 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހަށް މި ގައިޑްގައި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތީމް އަކީ “މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެނުން” މި ތީމެވެ. މި ތީމަށް ދީފައިވާ ޝިޢާރަކީ ”  މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެނުން ގިނަވުން، ވީހާވެސް އަވަހަށް އަހަރެމެން (ހަނގުރާމައިން) މޮޅުވުން” މި ޝިޢާރެވެ. މިހެންވެ މެގަޒިންތަކުން އަންހެނުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުންވެސް ނުވެސްގުޅޭ ވަޒީފާތަކަށް މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް އެމީހުން ނެރުމަށް ހިއްވަރުދީ އެކަންތައް މަތިވެރިކޮށް އެ ޚިޔާލު ފަތުރަމުން ދިޔައެވެ. މި ޚިޔާލުތައް ފަތުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ވިސްނުމަކީ މީހުން ޝައުޤުވެރި ނުވާކަހަލަ ކުދިކުދި ވަޒީފާތައްވެސް ރީތިކޮށްފަ ހިތްގައިމު ކުލަ ޖައްސާފަ އަބުރުވެރި މަސައްކަތްތައް ގޮތުގައި މީހުންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުމުން އަންހެނުން މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގެ ތެރެޔަށް ވަންނާނޭ ކަމެވެ.

 

 

މީޑިޔާއިން  ” Rosie the Riveter”  ”  ރޯސީ ދަ ރިވެޓަރ ” ގެ ނަމުގައި ޚިޔާލީ ޝަޚްސިއްޔަތެއް އުފެއްދިއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމެވެ. ރޯސީ ހުށައަޅައިދީފައި ހުންނަނީ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހުރިހާ އެމެރީކާގެ އަންހެނުންގެ ބަޠަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ” މުޅި ދުވަހު ހަތަރުދަމު، ވާރޭ ވެހުނަސް އަވިދިނަސް އޭނާއަކީ ފެކްޓްރީގެ އެސަމްބްލީ ލައިންގެ ގެ ބަޔެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ނަޞްރު (އެމެރިކާ އަށް ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމުން ކާމިޔާބު)  ލިބުމަށެވެ…. ރަތާއި، ހުދާއި، ނޫގެ ޙަޤީގަތެއް ރޯސީ ދަ ރިވެޓަރ ގެ ކިބައިގައި ވެއެވެ. ” މިފަދަ ވާހަކަތައް ލިޔަމުން ފަތުރަމުން ދިޔައެވެ.

 

 

މި ޕްރޮޕެގެންޑާގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ވިއެވެ. 6 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ބާޒާރާއި ގުޅުނެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބި އަންހެނުންނެވެ. 1940 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ކައިވެނިކޮށްގެންތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ އެންމެ 36% އެވެ. މެދުފަންތީގެ އާއިލާތަކުގައި އަނބިން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްނޫން ކަމުގައި ދެކެވެމުންއައި ގޮތް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

 

 

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަޔަށްފަހު

 

 

1950 ގެ އަހަރުތައް ވެގެންދިޔައީ އެމެރިކާގެ އާއިލާ ތަކަށް ވަރަށްވެސް އުފާވެރި އަހަރުތަކެއް ކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިން އައި ފިރިހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއި މީޑިއާ އެއްތަންވެ ޢާއްމުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަރު އެމީހުން ހިއްވަރުދިނީ އަންހެނުން ވަޒީފާތައް ދޫކޮށް އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ދިޔުމަށެވެ. މިކަމުން ފާޅުވި ހަޤީގަތަކީ އަންހެނުން ވަޒީފާޔަށް ނެރުނީ އެމީހުންނަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ނޫންކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަޒީފާތަކަށް މަސައްކަތުމީހުން ބޭނުންވާތީއެވެ.

 

 

އެހެންނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއި މީޑިޔާގެ މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަންތައް ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ދަށްފަންތީގެ އަންހެނުން ވަޒީފާގައި މަޑުކުރަން މަޖްބޫރު ވިއެވެ.

 

 

ވަޒީފާތައް ދޫކޮށް އެމީހުންގެ ދަރިންގެ ގާތަށް ގެތަކަށް އައި އަންހެނުން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް އަނެއްކާވެސް ޚާއްސަކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިދުވަސްވަރުގައި އެމރިކާގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް އައިސްފިއެވެ. އެއީ ޓީވީ ޢާއްމުވުމެވެ. 1960 ވަނައަހަރު ވީއިރު އެމެރިކާގެ އާބާދީގެ 90% އަށް އެންމެ މަދުވެންގެން ކޮންމެ މީހަކަށް އެއް ޓީވީ ސެޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އާއިލާތަކުން އެއް ޓީވީ ސްކްރީންގެ ވަށައިގެން ތިބެގެން މުނިފޫހިފިލުވައެވެ. ކުރީޒަމާނުގައި ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުތަކަށްވެސް މީހުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރެއެވެ.

 

 

ގިނަ މެދުފަންތީގެ އާއިލާތަކަށް ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ޓީވީއެއް ގަތުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އެންމެ ޕޭއި ޗެކް އަކުން ލިބިފައި ނެތެވެ. އޭރު ޓީވީ އަކީ ރަގަޅުފެންވަރުގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމުގައި އެމީހުން ދެކެމުން ދިޔައެވެ. ވަރަށްގިނަ އަންހެނުން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނުކުތީ ” އެމރިކާގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެނަވަރު ” ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެމީހުންނަށް ކޮންމެ މާނަޔެއް މި ޢިބާރާތުން ދޭހަވިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސްމެވެ.

 

 

1940 އިން 1950 ވަނަ އަހަރަށް މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގައި އުޅުނު އެމެރިކާގެ އަންހެނުންގެ އަދަދު 9% އިތުރުވިއެވެ. 1930 އިން 1940 އަށް އިތުރު ވެފައިވަނީ އެންމެ 3% އެވެ.

 

 

އަސަރުތައް

 

 

މަންމަމެން ވަޒީފާތަކަށް އެނބުރު ދިޔުމުން އެމީހުންގެ ދަރިން ބަލަހައްޓާނޭ ފަރާތަކަށް ވެގެންދިޔައީ ޓީވީ ތަކެވެ. 1950 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ގިނަ ކުދިން އެކުދިންގެ ނިދުމުގެ ގަޑިތައް ނޫން އެހެންގަޑިތައް މުޅިންއެކީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޓީވީ ސްކްރީން ތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 

 

1940 ވަނަ އަހަރު 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެެ މަންމައިންގެ ތެރެިން ވަޒީފާޔަށް ގޮސްފައިވަނީ 8.6% މަންމައިންނެވެ. 1987 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް އައި އިރު 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެެ މަންމައިންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާޔަށް ގޮސްފައިވަނީ 60.2% މަންމައިންނެވެ.

 

 

އަންހެނުން އާއިލާގެ މާލީ ހަރަދު ބަލަހައްޓަމުންދާކަމުގެ އިހުސާސް އެމީހުންނަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ވިސްނެންފެށީ އަދި ގަބޫލް ކުރެވެންފެށީ އެމީހުންގެ ފިރިން ގޭގައި ދަރިން ބަލަހައްޓައި ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގައި ވަރީގެ ނިސްބަތް ދެގުނަ އިތުރު ވިޔެވެ. ވަރީގެ ނިސްބަތް މައްޗަށް ދިޔަމިންވަރުން ކޮންމެ 2 ކައިވެންޏަކުން 1 ކައިވެނި ވަރިން ނިމިގެންދާން ފެށިއެވެ. އަދި މީހުން ކައިވެނި ކުރާ މިންވަރާއި ކުދިން ހޯދާ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށްވެގެން ދިޔައެވެ. ޓީވީ އިން ފެންނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވުރެ ހިތާމަވރިކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އާދައިގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުންތައް ވިއެވެ.

 

 

އަންހެނުން ވަޒީފާޔަށް ދިޔުމުން މުޖުތަމަޢަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އަސަރު ކުރިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު އަސަރަކީ ވަޒީފާޔަށްދާ މަންމައިންގެ ދަރިން އެއްވެސް އަޅާލުމެއްނެތި ދޫކޮށްލެވިފައި ވުމެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު ގިނަވި ވަރަކަށް އަޅާލުމެއްނެތި ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ބޮޑުވާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ފުރާވަރުގެ ކުދިިން ކުރާ ކުށްތައްވެސް އިތުރު ވިއެވެ.

 

 

ގިނަ އަންހެނުން އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާ އާއިލާއަށްވުރެ އިސްކުރުމުން ، އެމީހުންގެ އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށްބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. ސަބަބަކީ ކައިވެނި ނުކޮށްތިބޭ އަންހެނުންނަށް ކައިވެނި ކޮށްގެންތިބޭ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ބޮޑުމުސާރަ ލިބެއެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ހާރވާރޑްގެ އިކޮނޮމިސްޓަކު ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކައިވެނިނުކޮށް ދަރިންނެތި ތިބޭ އަންހެން ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ  ކައިވެނިކޮށްގެންތިބޭ އަންހެން ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަށްވުރެ 13% އިތުރެވެ. އަދި ދަރިންތިބޭ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަށްވުރެ 15% އިތުރެވެ.

 

 

މިއަދު

 

 

މިއަދުވެސް ގިނަ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިޤްތިސާދީ ޕިރަމިޑްގެ އެންމެ ތިރީގައެވެ. ގިނައީ އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ސްޓާފް ކުދިން، ފެކްޓްރީ މަސަކްކަތްކުރާ މީހުން، ސޭލސްް ގަރލް ފަދަ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުންނެވެ. މިއަދު އެމެރިކާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ 50% މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 78% އަންހެނުން ތިބެނީ ކޭޝިޔަރުންގެ މަޤާމްގައެވެ. އަދި 90% ސެކްރެޓަރީންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. މެނޭޖަރުންނާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަޤާމްގައި ތިބީ އެންމެ 13% އަންހެނުންނެވެ. އަންހެނުނަށް ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އަވާމެންދުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެތައް މިލިޔަން އަންހެނުން ވަނީ އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުން ނުކުމެ އެބައިމީހުންގެ އާއިލީ ނިޒާމް މުގުރާ ފުޑފުނޑުކޮއްލާފައެވެ.

 

 

އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ވަޒީފާޔަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލެވުނީ ހަމައެކަނި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާނޭ މަސައްކަތްތެރިން ބޭނުންވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެބައިމީހުން މިނިވަންކުރުމުގެ ބޭނުމަކު ނޫނެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިވޮލިއުޝަން ( ސިނާޢީ އިންޤިލާބު ) ، ދަ ގްރޭޓް ޑިޕްރެޝަން ( ބޮޑުވެގެންވާ ހައިހޫނުކަން ) އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތައް، މިއީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުން އިތުރުވެގެންދިޔަ މައިގަނޑު ހާދިސާ ތަކެވެ. ހަނގުރާމަތަކުގައި ކެޕިޓަލިސްޓުންނަށް އެމީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތެރިން ބޭނުންވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން އަންހެނުންގެ ބޭނުން ކުރީއެވެ.

 

 

އަންހެނުން ގެތަކުންނެރެ ޢާއްމު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ވައްދަންފެށީ މަޑުމަޑުންނެވެ. ފުރަތަމަ ފަޤީރު އަންހެނުންނެވެ. ދެން ކައިވެނި ނުކޮށްތިބޭ އަންހެނުންނެވެ. ދެން ކައިވެނިކޮށްގެން ކުދިން ނެތި ތިބި އަންހެނުންނެވެ. ދެން ކައިވެނިކޮށްގެން ޅަ ކުދިން ލިބިފައިނެތް އަންހެނުންނެވެ. ދެން ހުރިހާ އަންހެނުންނެވެ. މއަދުވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މިކަންތައް ފެންނަމުންދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ހުޅަނގުން މިއަދުވެސް އެގެންދަނީ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ “މިނިވަންކަން” ހޯދައިދިނުމުގެ ޕްރޮޕެގަންޑާ ފަތުރަމުންނެވެ. މި ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވެގެންދާނީވެސް ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ އެމެރިކާގެ އަންހެނުންނަށްވެސް ޖެހުނު ބިކަހާލެވެ. މިއަދު އެބައިމީހުންގެ އަންހެނުންނަކީ އެއްވެސ އަގެއްނެތް ކުނި ތަކެކެވެ. ބޭނުން ބަޔަކު ބޭނުން ވަރަކަށް ބެނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ކުނި ތަކެކެވެ.

 

 

 

Bibliography

-Hawes, Joseph M., ed. American Families: A Research Guide and Historical Handbook. New York: Greenwood Press,- 1990.

-Mintz, Steven. Domestic Revolutions. New York: the Free Press, 1988.

-Gary B. Nash, American Odyssey. New York: Glencoe McGraw-Hill, 2002.

-Wilson, Margaret Gibbons. The American Woman in Transition. Connecticut: Greenwood Press, 1979.

-Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge University Press, 2001.

-U.S. Department of Labor, Women’s Bureau. Women in the Force, 1900-2002. http://www.infoplease.com/ipa/0/1/0/4/6/7/A0104673.html

-The Library of Congress Rosie the Riveter: Real Women Workers in World War II http://www.loc.gov/rr/program/journey/rosie-transcript.html

 

 

 

Read Full Post »

In one Fatwa you have said, that it is kufrakbar to rule with other hukm than hukm of quran and sunna. so someone who involves himself into ruling by other than that of sharia,becomes a kafir. So what is the reason, that you said in another fatwa that going to a democratic election (which is another system than sharia), to elect someone who could help. This is kufr akbar. because participating in shirk is also shirk, and noone of the salaf participated into shirk-systems. why did you say in one fatwa, that it is no problem?? even shaykh ibn uthaymin said it would be no problem. but to participate in shirk is however not allowed only in ikrah, such as i know. And also Shaykh Gunayman said it is Kufr akbar to go on voting, here is the audio:

 you are on different opinion on this far-reaching subject. could you clarify these differences?.

Praise be to Allaah. 

There is no contradiction – in sha Allaah – between what we quoted about the definition of democracy and the ruling on it, and what we quoted from Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy upon him) and others, about the ruling on standing and voting in elections. That is because none of our scholars stated that it is permissible to work on the basis of democratic systems either to promulgate laws or implement laws. None of them issued a fatwa to anyone saying that he could be a judge passing judgement between people on matters of blood, wealth and honour according to man-made laws. Neither did they issue any fatwa saying that it is permissible to promulgate laws that are contrary to the laws of Allaah. Rather their fatwas had to do with joining bodies where the person who joins them is able to reduce the evil that exists or prevent whatever he is able to prevent of things that are contrary to the laws of Allaah, or he is able to achieve shar’i interests which the people usually cannot achieve otherwise. 

In fact, their fatwas went further than that. Some of them issued fatwas stating that it is permissible to elect a kaafir if he is less evil than others, if their voice will have an effect on the elections. None of this contradicts the opinion that democracy is contrary to Islam and that ruling belongs only to Allaah. 

There follows a detailed explanation of the above: 

1.

In the answer to question number 107166 we said:  

Democracy is a man-made system, meaning rule by the people for the people. Thus it is contrary to Islam, because rule is for Allaah, the Most High, the Almighty, and it is not permissible to give legislative rights to any human being, no matter who he is.  

And we said: 

The one who understands the true nature of the democratic system and the ruling thereon, then he nominates himself or someone else (for election) is approving of this system, and is working with it, is in grave danger, because the democratic system is contrary to Islam and approving of it and participating in it are actions that imply apostasy and being beyond the pale of Islam.  

But as for the one who nominates himself or nominates others in this system in order to join the parliament and enjoin good and forbid evil, and establish proof against them, and reduce its evil and  corruption as much as he can, so that people of corruption and disbelievers in Allaah will not have free rein to spread mischief in the land and spoil people’s worldly interests and religious commitment, this is a matter that is subject to ijtihaad, according to the interests that it is hoped will be served by that. 

Some scholars are even of the view that getting involved in these elections is obligatory.  

2.

In the answer to question number 118443, we explained that representative assemblies are no longer able to carry out their mandate of calling to account those who are falling short and to prevent corruption and evil. In the case of such assembles, we do not regard it as permissible to join them, because that does not have any effect on reality of the situation. But if in some countries these assemblies have a good effect of preventing evil or stopping corruption or calling to account for shortcomings, then there is nothing wrong with getting involved with them, for the one who thinks he is able to change things. In our answer, we stipulated that this person who gets involved should be a good person who has knowledge and experience. 

3.

In the answer to question number 3062, we stated: It may be the case that the interests of Islam require Muslims to vote so as to ward off the greater evil and to reduce harmful effects, such as where two candidates may be non-Muslims but one of them is less hostile towards Muslims than the other, and Muslims’ votes will have an impact on the outcome of the election. In such cases there is nothing wrong with Muslims casting their votes in favour of the less evil candidate.

4.

In the answer to question number 111898, we quoted the resolution of the Islamic Fiqh Council which belongs to the Muslim World League in Makkah al-Mukarramah on the issue of “Participation of Muslims in elections with non-Muslims in non-Muslim countries.” We quoted their opinion that it is permissible for Muslims living in non-Muslim countries to stand and vote in elections, where their participation in elections will bring benefits to the Muslims and ward off harm from them, and that the fatwa concerning that varies according to different times, places and situations. All of that is conditional upon the Muslim’s participation in the election not leading to any neglect of his religious duties. 

This is a summary of what we have mentioned on our site of these fatwas or rulings. As you can see, they do not contradict one another. Rule belongs to Allaah, the Most High, the Most Powerful, and it is not permissible to anyone to promulgate laws for the people, apart from what was brought by Islam. How can it be permissible to promulgate laws that govern people with regard to their blood, wealth and honour? 

We have stated that democracy is blameworthy in and of itself. As for the ruling that it is permissible to stand and vote in elections for parliament, that depends on the interests that the Muslims will achieve through it. We also accept that there is a difference of opinion among the scholars concerning these matters. We are aware that there are those who disagree with the scholars concerning that, and do not allow Muslims to participate at all, whether by standing or voting, and some of them refuse to allow them to stand in elections but do not forbid them to vote. What we have mentioned on our site is what we believe to be the most correct view concerning this issue. 

But we should point out here that democracy does not mean parliamentary elections and similarly parliamentary elections do not mean democracy according to the Western concept. Elections are just one aspect of democratic life. With regard to the Western democracy that we are speaking about, and we are speaking of how it is opposed to the laws of Allaah, it is a secular concept, not a religious one, and it includes political life, which is its most prominent feature that most people know of. But it is based on an ideology of secularism and absolute freedom with regard to matters of faith and disbelief, and with regard to economic life that is based on Western capitalism, and with regard to social and cultural life. Without this comprehensive view, there can be no democracy. 

And Allaah knows best.

IslamQA.com

Read Full Post »

Some companies or administrations celebrate 25 years since the founding, and they call that a silver jubilee. They also celebrate after 50 years, and call that a golden jubilee, and after 75 years they call it a diamond jubilee and so on. Are these celebrations Sunnah or an innovation? 

 Praise be to Allaah.

It is not permissible to hold parties and give gifts and so on, on the occasion of a number of years having passed since the opening of a store, school or any other kind of venture, because this is introducing innovated festivals into Islam, and because it is an imitation of the disbelievers who do such things. It is essential not to do that and to avoid it. End quote. 

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 2/261 

Shaykh Bakr Abu Zayd said in his book ‘Eid al-Yoobeel (Jubilees), p. 25: 

Celebrating jubilees of various kinds and with various aims is a celebration that has been introduced into the religion (an innovation) and is contrary to the command of the Lord of the Worlds, and is an imitation of the disbelievers and venerating that which they hold sacred. 

Those who forbid and speak against innovated celebrations — including celebrating the birthday of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him), the night of the Isra’ and Mi’raaj, the new hijri year, and other innovated celebrations observed by some Muslims which have been introduced by those who seek to misguide others — their first priority must be to announce the prohibition on celebrating jubilees, whether they are silver, golden, diamond, eightieth, for any length of time, for any place, for any person, for any occasion. Whoever does not do that is confused and contradicting himself, whether he likes it or not, and this comes under the heading of following whims and desires. End quote. 

And Allah knows best.

Islam Q&A

Read Full Post »

The imam of our mosque said in a Friday khutbah that we should not be strict in following the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) because the Sunnah divides Muslims and we must be united. He quoted as evidence the fact that a Bedouin came to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) and said: O Messenger of Allaah, tell me of an action which, if I do it, I will enter Paradise. He said: Worship Allaah and do not associate anything with Him, establish the prescribed prayers, pay the obligatory zakaah and fast Ramadaan.” He said: By the One in Whose hand is my soul, I shall never do anything more or less than that. When he turned to leave, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever would like to look upon a man who is one of the people of Paradise, let him look upon this man.” 
Is this correct? Please note that we are followers of the Sunnah, and he calls the one who follows the Sunnah an extremist. 
Please advise us, may Allaah bless you.
(more…)

Read Full Post »

ޝައިޠާނާ

ޝައިޠާނާ

(ކުރުގޮތަކަށް)

ތިބާގެ ޢަދުއްވަކީ ކާކުކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް ދަސްކުރޭ!

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ )  މާނައީ:” ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ވަނީ ޢަދާވާތްތެރިއަކު ކަމުގައެވެ. ފަހެ އެ ޝައިޠާނާއަކީ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ! އޭނާގެ ޕާރޓީ އަށް އޭނާ ގޮވާކަން ކަށަވަރީ (ނަރަކައިގެ) ހުޅުގަނޑުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ވުމަށެވެ.”

އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) މާނައިީ:” އަދި އެއުރެންގެ މައްޗަށް ނިޔާ ކަނޑައެޅި ނިމުމަށްފަހު ޝައިޠާނާ ބުނާނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ކުރައްވާފައިވަނީ ޙައްޤު ވަޢުދުފުޅެކެވެ. އަދި އަހުރެންވެސް ކަލެމެންނަށް ވަޢުދުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހުރެން ވަނީ އެ ވަޢުދާއި ޚިލާފު ވެފައެވެ. ކަލޭމެންނަށް ހަމަ އެކަނި ގޮވައިލުން ފިޔަވއި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ބާރެއް އަހުރެންނަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. ދެން ކަލޭމެން އަހުރެންގެ ގޮވައިލުމަށް އިޖާބަ ދިނީއެވެ. ވުމާއެކު އަހުރެން ކުށްވެރި ނުކުރާށެވެ! ކުށްވެރި ކުރަންވީ ހަމަ ކަލޭމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކެވެ. އަހުރެންނަކަށް ކަލޭމެންގެ އެހީތެރިއަކަށް ނުވެވޭ ހުއްޓެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން، އަހުރެންނީ ﷲ ގެ ބައިވެރިޔަކު ކަމުގައި ޝަރީކު ކުރިކަމަށް، ކުރިންސުރެވެސް އަހުރެން ކާފިރު ވީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު ހުއްޓެވެ.”

އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) މާނައީ: “ތިމަންރަސްްކަލާންގެ އަޅުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ރީތިކަންބޮޑު ބަސްތަކުން (ކާފިރުންނާއި) ވާހަކަދައްކައި ބަސްބުނެ އުޅޭށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައި ފަސާދަ އުފައްދައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާ އަކީ އިންސާނާއަށް ބަޔާންވެގެންހުރި ދުޝްމަނެއް ކަމުގައި ވިއެވެ.”

އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ )  މާނައީ:” އޭ އާދަމްގެ ދަރިންނޭވެ! ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ފިތުނައަށް ހައްލައި ހެދިޔަ ނުދޭށެވެ! އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް (އެބަހީ: އާދަމްގެ ފާނު އާއި ޙައްވާގެފާނަށް) އެދެކަނބަލުންގެ (ފޮރުވިގެންވާ) ޢައުރަ ދެއްކުމަށްޓަކައި، އެދެކަނބަލުން (ނިވައިވެވަޑައިގަންނަވާ) ހެދުންކޮޅު ބާލުވައި، ސުވަރުގެއިން އެދެކަނބަލުންނެރެލި ފަދައިންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބއިމީހުންނަށް ނުފެންނަ ހިނދުގައި، އޭނާ އާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރަށް ތިޔަބައިމީހުން ފެނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުނ އީމާން ނުވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިން ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާންގެ ޝައިޠާނުން ލެއްވީމެވެ.”

އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.  ( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا )  މާނައީ: “އީމާންވީ މީހުން މާތްﷲ ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރެއެވެ. އަދި ކާފިރުވި މީހުން ޠާޣޫތުގެ (ޝައިޠާނާ) ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރެއެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޝައިޠާނާގެ އެހީތެރިންނާއި ހަނގުރާމަކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނާގެ ކެހިވެރިކަން އެއީ ބާރެއްނެތް ނިކަމެތި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިއެވެ.”

ތިރީގައި މިވަނީ ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދުއްވު؛ އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ލަޢުނަތްލެއްވި އިބިލީހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެކެވެ.

އިބިލީސް

ނަން

ޣާފިލު ކަންމަތީ ތިބޭ މީހުންގެ ހިތްތައް

ރަށް

ޠާޣޫތު ތައް

ޢާއިލާ

ޖަހަންނަމަ (ނަރަކަ)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ފާސިޤެއް

ދަރަޖަ

ﷲ ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވޭ ހިސާބުތައް

ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތައް

ކަތި މަގުތައް (ޙައްޤުން އެއްކިބާ ވެފައިވާ މަގު)

ދަތުރުކުރާ މަގު

އުންމީދުތައް

ރައުސުމާލު

ބާޒާރުތައް

ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަންތަން

މުސްލިމުން

ދަތުރުގެ ޢަދުއްވުން

އަވާމެންދުރު

މަގުދައްކާ ފަރާތް

” މުނާފިޤުކަން – މައިގަނޑު އަޚްލާޤު “

މަސައްކަތުގެ ޝިޢާރު

އެކިއެކި ކުލަކުލަ (ކުލަ ބަދަލުކުރާ ބޮނޑު ފަދައިން) ، ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުލަޔެއް

މަސައްކަތުގެ ފޭރާން

ރަނގަޅަށް ޢައުރަ ނިވާ ނުކޮށްތިބޭ ، އަދި އޮރިޔާން އަންހެނުން

ދުނިޔޭގެ އަނބިމީހާ

ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން އެއްކިބާވެގެން އުޅޭ ޣާފިލުންދެކެ

ލޯބިވަނީ ކާކުދެކެ؟

ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން

އޭނާއަށް އުނދަގޫކުރާ ކަންތައް

ޓެޓޫ ޖެހުން

އޭނާގެ ލިޔުން

ފާޚާނާތަކާއި ގިފިލިތައް

އޭނާގެ ގެ

އޭރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ސިފަޖެހުން

އޭނާގެ ސިފަ

އާދަމްގެފާނަށް އިޙްތިރާމްގެ ސަޖިދަ ޖެހުމަށް އިންކާރު ކުރިދުވަސް

އޭނާ ފާޅުވުމުގެ ފެށުން

މުނާފިޤުން

އޭނާގެ އެކުވެރިން

ޙަރާމް މުދާ

އޭނާގެ ރޯދީގެ މައިގަނޑު

ނަޖިސް ތަންތަނާއި އުރެދުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ތަންތަން

އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ ކޮޓަރި ( އޮޕަރޭޝަން ރޫމް)

މުންކަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެކަންކަމަށް ލޯބި ޖެއްސުން

އޭނާގެ ޚިދުމަތްތައް

ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާޙިޝް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު

އޭނާގެ އަމުރުތައް

ކާފިރުދީން

ދީން

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކޯފާލެއްވި (ޔަހޫދީންނާއި) މަގުގެއްލިފައިވާ (ނަޞާރާ) އިންނާއި ބެހޭ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ވަޒީފާ

ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ޖެހެންދެން

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތު

ނަރަކައަށް ދާން އޮތްމަގު

ދަތުރުކޮށްފައިދާ ތަން (ޑެސްޓިނޭޝަން)

ފައިދާއެއް ނެތް ބުރަބުރައިގެންދާ ކުނޑިފުށްތަކެއް

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ

ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝައިޠާނުންތައް

ދަތުރުގެ އެކުވެރިޔާ

ޙައްޤުބަސް ނުބުނެ ހަނު ހުންނަމީހާ

މަސައްކަތުގެ އެކުވެރިޔާ

ދޮގު ވަސްވާސް ދީގެން

ބޮލަށް ސަވާރުވާ ވައްތަރު

އޭނާ އާއި އޭނާއަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ފާފަ

އުޖޫރަ

ނެތިމޮށުން، ދެބައޮޑުވުން، ފާރަލުން (ޖާސޫސްކުރުން)

މުވާޞަލާތީ ގުޅުން

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ މަސް (ނެތިމޮށުން)

އެންމެ ކަމުދާ (މީރު) ކާނާ

ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ (ތަޤްވާވެރި) މުއުމިނުން ދެކެ

އޭނާ ބިރުގަންނަނީ ކާކުދެކެ؟

ގިނަ ގިނައިން ﷲ ހަނދުމަކޮށް އުޅޭ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް

އޭނާ ނަފްރަތު ކުރަނީ ކާކަށް؟

އަންހެންތަކުން

އޭނާގެ ޝިކާރަތައް

މަގުފުރެއްދުމާއި، ހެއްލުންތެރިކުރުން

އޭނާގެ ހޮބީ

އެންމެން ކާފިރު ކުރުން

އޭނާގެ އުންމީދު

އެނގި ބަޔާންވެގެންވާ ވަގުތުގެ ދުވަސް (ޤިޔާމަތްދުވަސް)

އޭނާގެ ނިމުން

ފިރިހެނުންވެސް އަދި އަންހެނުންވެސް އެއްޖިންސުގެ ގުޅުން ހިންގުން

އޭނާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ކަންތައް

” މަ (މޮޅު) ” ބޮޑާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ލަފްޒު

އޭނާއަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ސިއްރު ލަފްޒު (ޕާސްވޯރޑު)

ފަންނާނުންނާއި، ފަންނާނާއިން

އޭނާއަށް ލަވަކިޔައިދޭ މީހުން

ތިޔަބައިމީހުން ފަޤީރު ކުރުވާނޭ ކަމުގެ ވަޢުދު

އޭނާގެ ވަޢުދުތައް

ގިނަގިނައިން ސަޖިދަ ކުރުން

އޭނާ ރޮއްވާ ކަންތައް

 

ވުމާއެކު ވިސްނަންވީ މި ދުޝްމަން ކަލޭގެ ކިބައިން ސަލާމަތއްވެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އަދި އެކަމަށް ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތަކީވެސް ކޮބައިތޯއެވެ. ދެން އެއަށްފަހު، ހަމަ ވަގުތުން އެކަލޭގެޔަށް ކާފިރުވެ ﷲ އަށް އީމާންވާންވީއެވެ.

Read Full Post »

ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޝުޢޫރުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯތްބަކީ މުޅިންވެސް އާދަޔާއިޚިލާފު ޝުޢޫރެކެވެ. ރުޅި އެއީވެސް ޝުޢޫރެކެވެ. ހިނިތުންވުން އެއީވެސް ޝުޢޫރެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް އައިސް ގޮސް ވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލޯތްބަކީ ޝުޢޫރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޝުޢޫރެވެ. ލޯތްބެއް އުފެދިއްޖެ ހިތަކުން އެލޯތްބެއް ނެރެލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ލޯބި ބެހިގެން ވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. ކިޔަމަންތެރިކަން، އަޅާލުމާއި ކުލުނުގެ ލޯތްބެވެ. އިޝްގީ ލޯތްބަކީ ހަގީގީ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ. އަނބިމީހާ ދެކެވެސް ވާ ލޯތްބަކީ އަޅާލުމާއި ކުލުނުގެ ލޯތްބެވެ. ނަމަވެސް ލޯބި ފާޅުކުރާގޮތް އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތަފާތުވެއެވެ. ތިމާގެ އަނބި ދަރިންނާއި މުދަލާއި ގެދޮރު ދެކެ ލޯބިވާ ފަދައިން ތިމާގެ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަކީވެސް އޮތް ކަމެކެވެ.  

ލޯބީގެ ޤާނޫން އަސާސީ އަކީ ﷲ ދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯތްބެވެ. އެއީ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ކިޔަމަންތެރިވެ ނަހީ ތަކުން ދުރުވުމެވެ. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން ޙައްގު ގޮތުބައި އެކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވުމެވެ. ދެން އޮތީ ލޮބުވެތި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް އަށް ކުރުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވާޖިބު ވެގެންވާ ލޯތްބެވެ. ތިމާގެ އަނބިދަރިންނާއި މުދަލަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އީމާންކަން ފުރިހަމަ ވުމުގެ ޝަރުތެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް އަށް ލޯބިކުރުން ވާޖިބު ވެގެން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވާތީ އެވެ. މި ދެ ލޯބި ފިޔަވައި ދެން އިންސާނާ ކުރާ ހުރިހާ ލޯތްބެއް ކުރަން ޖެހޭނީ މި ދެ ލޯތްބާއި ފުށުނާރާ ގޮތަށެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމް ގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެ.

އެހެންކަމުން ގައުމީ ލޯބިވެސް ވާންޖެހޭނީ މިގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު ނުވަތަ ވަތަނިއްޔަތު އެއީ ދީނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ގައުމީ ލޯތްބައްވުރެ އިސްލާމްދީން އިސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ގައުމީ ލޯބި ވުމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ގައުމީ ލޯތްބަކީ ހިތް ކަމުގައި ބަލާނަމަ ހިތުން އުފެދޭ އެންމެ ފަލަ އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭ ހޮޅިއަކީ މިނިވަންކަން ކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ. ޤައުމީ ލޯތްބަކީ ދިފާޢީ ލޯތްބެއް ކަމުގައިވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިނިވަންކަން ގެއްލި ދިޔުމުން ޤައުމީ ލޯބި އުތުރި އަރައެވެ. އަދި ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެން ދެއެވެ. ޤައުމީ ލޯތްބަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެކަތި ގަނޑަކަށް ހަދައިދޭ ބާރެކެވެ.

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވީ ކަމުގައި ވިޔަސް، ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ލޯތްބަށްވުރެ އެހެން އެއްވެސް ލޯތްބެއް މަތިވެރި ކުރުމަކީ މުސްލިމަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Read Full Post »

ޢިލްމުވެރިން ދޫކޮށް ކުޅިވަރާއި މިއުޒިކް ގެ ވަބާގެ އަހުލުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެ މުޖުތަމަޢު ވަކި ހިއްޕާފައިވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަދި އެހާމެ ގެއްލުންހުރި މިންވަރަކަށެވެ. މި މައްސަލައަކީ އަޅާނުލާ ފަރުޖެއްސޭ ވަރުގެ ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ކުޅިވަރާއި މުނި ފޫހި ފިލުވުމަކީ ޙައްޤު ބަސް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ގިނަ ފަހަރު ކުޅިވަރު ވެގެންދަނީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމަކަށެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ދެވިހިފާލެއް ބޮޑު ކަމުން ﷲ ފަރުޟު ކުރައްވާފއިވާ ފަސްނަމާދުވެސް އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާ ކުރުމަށް ބުރަހެލިވެ ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލަނީއެވެ. އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ރޭގަނޑު ގެ ތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިތައް ލައިގެން ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ގައިގޯޅިވެ ނެށުން ފަދަ ފާޙިޝް ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު މި މުޖުތަމަޢުގައި ޢާއްމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެމީހުންނާއި ދުރަށް ދިޔުމަކީ ޙައްޤާއި ދުރަށް ދިޔުމާއި އެއްފަދަ ކަމެކެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވަނީ ބާތިލް ގޮތްތައް ފެތުރިފައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރަނގަޅުގޮތް އެނގޭނީ އެކަމުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައިވާ މި ބޮޑު މައްސަލައާއި މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނަން ޖެހެއެވެ. މިކަމާއިމެދު ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމާއި މެދު ވިސްނައި އެ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ޤައުމީ ޙައިސިއްޔަތުން ކަމުގެ ބޮޑުކަން މީހުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.

ޢިލްމުވެރިންނަކީ ވަރަށް ޤަދަރުވެރި ބަޔެކެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޤަދަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ނުދެވޭކަން ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އެއްޗަކަށް މަލާމާތްކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވެއެވެ. ޙަޤީގަތުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހުންނާއި މުނިފޫހި ފިލުވައިދޭ މީހުންނަކީ އެހާ ޤަދަރުވެރި ބަޔެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި މަޖަލަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް އެހާ މުހިއްމު އަސާސީ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޢިލްމަކީ އޭގެ ޙަޤީޤީ ގޮތް އޮޅިއްޖެނަމަ މުޖުތަމަޢު މަގުފުރެދި އެކި ގޮތް ގޮތުން ހަލާކުވެ ފަނާ ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަމަން އަމާންކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަދި އެހާމެ ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިލްމު ފޯރުކޮށް ދެއްވަން ތިއްބެވީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ.

ޢިލްމުވެރިންގެ ޤަދަރު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ނުކުތް ޖާހިލުން ބެލެވިދާނެއެވެ. އެމީހުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޙައްޤުގެ ނަމުގައި ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދީ ދޮގުހެދީއެވެ. ޙައްޤަށް ލޯބި ކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިޔަކު ޙައްޤު ބަޔާން ކޮށްދެއްވީމާ މި މީހުން މީސްތަކުންނަށް ޢިލްމު އޮޅުވާލަނީ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުޑަ ފައިސާ ކޮޅެއްގެ ދަހިވެތި ކަމުގައެވެ. މިފަދަ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަލާކެވެ.

މި މީސްމީހުން މީސްތަކުންނަށް މަގުދައްކަނީ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށް ދުނިޔޭގެ ދުވަސްތައް މަޖަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާއި އަރާމުގައި ހޭދަކުރުމަށެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިގެން ކިތައްމެ ބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިގަތަސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައެވެ! މިފަދަ ޝައިތާނުންގެ ވަސްވާހުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓެއެވެ. ޙައްޤުގެ މަޤަށް މީސްތަކުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ދެއެވެ. އަދި ޢިލްމީ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ ވިސްނުން ބައިބައިވެ ޙައްޤު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނައިގަތުމަށް މީސްތަކުންނަށް ދަތިވެއެވެ.

މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި މީސްތަކުން މަގުފުރައްދާ މީހުން ވަކިކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބުދީ އެބައިމީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ޙައްޤުގެ ޢިލްމުވެރިން ޙައްޤުބަސް ފެތުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕޮރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ފޮތްތައް ލިޔެ ވެބްސައިޓްތައް ހަދައި އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އޭރުން، ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ބޭކާރު ކުޅިވަރު ތަކާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ މަޖަލުން މީސްތަކުން ދުރުވެ އެމީހުންގެ ހަމަބުއްދިޔަށް ރުޖޫޢަވާނެއެވެ. އަދި މި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙު ވެގެންދާނެއެވެ.

Read Full Post »

Older Posts »